GDPR

Prevádzkovateľ

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 35 837 331

Spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "Zákon").

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 35 837 331

alebo

oou@summit.sk

Výkon práv dotknutých osôb

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Práva dotknutých osôb podľa predpisov o ochrane osobných údajov

Informačné povinnosti

Informačná povinnosť na účely marketingu pre Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.

Informačná povinnosť pre účely cookies pre Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.

Informačná povinnosť pre obchodných partnerov pre Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.

Informačná povinnosť pre účely zasielania informácií o nových ponúkaných motorových vozidlách spĺňajúcich zadané špecifikácie

Spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. vystupuje ako sprostredkovateľ a jednotlivý dealeri vystupujú ako samostatný prevádzkovatelia

Zásady spracúvania osobných údajov pre www.prevereneauto.sk